Een veilige Energietransitie in Nederland

Risicomengpaneel

Het risicomengpaneel is een instrument om risico’s omtrent de energietransitie integraal te bekijken en te vergelijken met andere risicobronnen.

Door de nieuwe initiatieven komt er vaak een nieuwe risicobron in de leefomgeving van omwonenden bij. Wat dikwijls vergeten wordt, is dat hierdoor ook een risicobron verdwijnt of vermindert. Met behulp van dit instrument kan deze verandering inzichtelijk worden gemaakt.

Het risico-mengpaneel geeft het lokaal en provinciaal openbaar bestuur de mogelijkheid om in hun besluitvorming een integrale veiligheids- en gezondheidsafweging mee te nemen waarin inzichtelijk is welke consequenties een energietransitieproject heeft voor de veiligheid van omwonenden.

Door hiernaast een of meer van de volgende thema’s te selecteren kunt u met slechts enkele ‘klikken’ in een oogopslag zien welke veiligheids- en gezondheidseffecten een (voorgesteld) project heeft.

1 Kies thema's
Kies de thema's die van toepassing zijn

Werkgroep BOVEN

BOVEN is in 2020 opgericht als uitvloeisel van een bestuurlijk symposium over veiligheid in de energietransitie, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Geconstateerd werd dat de lokaal bestuurlijke besluitvorming over een veilige energietransitie in Nederland gebaat kon zijn bij het delen van inzichten en ervaringen door collega-bestuurders.

Over ons
Wat is de werkgroep BOVEN?

De werkgroep Bestuurlijk Overleg voor een Veilige Energietransitie in Nederland (BOVEN) bestaat uit gedeputeerden, burgemeesters en wethouders uit heel Nederland. De werkgroep BOVEN is opgericht om lokale en regionale overheden te helpen bij de energietransitie. Bij de realisering van de energietransitie spelen lokale en regionale overheden immers een cruciale rol en komen bestuurders voor complexe opgaven te staan. Meer precies zoekt BOVEN naar manieren om het bestuurlijke perspectief op veiligheids- en gezondheidsrisico’s te combineren met de bestuurlijke opgave om de energietransitie te realiseren.

De werkgroep BOVEN wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Stichting Crisislab zorgt voor de organisatorische en inhoudelijke ondersteuning.

Kan ik ook lid worden van de werkgroep BOVEN?

Ja, dat kan zeker! De werkgroep is voortdurend op zoek naar nieuwe leden die hun bestuurlijke ervaring kunnen inbrengen. Wij nodigen daarom andere gedeputeerden, burgemeesters en wethouders die zich bezighouden met energie en duurzaamheid uit heel Nederland uit om deel te nemen aan de werkgroep BOVEN.

De werkgroep komt viermaal per jaar bijeen, waarvan driemaal online en eenmaal fysiek. Daarnaast organiseert de werkgroep jaarlijks een symposium over een relevant thema.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan de werkgroep BOVEN, dan kunt u een mail sturen naar info@crisislab.nl. Voorzitter Jan van Belzen neemt dan graag contact met u op.

Welke producten levert de werkgroep BOVEN op?

De rode draad in wat de werkgroep BOVEN doet is het zoeken naar manieren om het bestuurlijke perspectief op veiligheids- en gezondheidsrisico’s te combineren met de bestuurlijke opgave om de energietransitie te realiseren. We doen dat door middel van het opstellen van handreikingen en het organiseren van een jaarlijks bijeenkomsten.

Deze werkgroep bracht in de zomer van 2021 een eerste bestuurlijke handreiking uit. Andere handreikingen en een verslag van het jaarlijks BOVEN-symposium kunt u hier vinden.

De werkgroep heeft ook het risicomengpaneel ontwikkelt: een instrument dat een integraal beeld geeft van de nieuwe en oude/verdwijnende risico’s in en door de energietransitie. Dit instrument kunt u hier vinden.

Organiseert de werkgroep ook bijeenkomsten?

Ten minste eenmaal per jaar organiseert de werkgroep BOVEN een symposium voor externe betrokkenen. Het onderwerp verschilt maar heeft altijd raakvlakken met (gepercipieerde) onveiligheid in de energietransitie. Het eerste symposium in 2022 ging over burgerbetrokkenheid bij de risico’s van de energietransitie. Het tweede symposium in 2023 ging over het blame-free leren van (onvermijdelijke) incidenten in de energietransitie.

Daarnaast organiseert de werkgroep BOVEN diverse workshops op congressen.

Aankondiging

Op 27 juni a.s. organiseert het ministerie van EZK een internationale conferentie in de Sociëteit De Witte, Plein 24 Den Haag.

Thema is de balans tussen risico’s en maatschappelijk belang van de energietransitie. Tijdens de conferentie waar BOVEN-lid Arno Bonte een van de sprekers is, worden ook twee reflectiedocumenten van BOVEN openbaar gemaakt:

  1. Bestuurders aan het woord over veiligheidsrisico’s in de energietransitie.
  2. Worstelen met decentrale energieopslagsystemen en hun risico’s.

De volgende sprekers gaan tijdens de conferentie nader in op  de vele dilemma’s rond het thema:

  • Maxim Februari (de bekende auteur en rechtsfilosoof)
  • Florentin Blanc (directeur Institute for Regulatory Innovation, Delivery and Effectiveness)
  • Maria Henneman (bestuursvoorzitter Rathenau Instituut, lid OVV)
  • Sandor Gaastra (secretaris-generaal bij het ministerie van EZK)
  • Afke van Rijn (directeur-generaal bij het ministerie van IenW)
  • Arno Bonte (wethouder Helmond)
  • Mireille van Ark (adjunct-hoofdredacteur RTL Nieuws)

’s Middags zijn er workshops onder leiding van hoogleraren van King’s College London, University Stavanger, Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en Technische Universiteit Delft.

Inschrijven kan voor de hele dag of voor een dagdeel.

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot registratie vindt u op de website van de conferentie.